Μαστοράκη Μαρία Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω Εργατολόγος - Αστικολόγος
 
 
 
 

Τροχαία ατυχήματα

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΛΟΓΩ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

 
Με τον όρο «νοσήλεια» εννοούμε κάθε δαπάνη η οποία είναι αναγκαία για τη σωτηρία και την αποκατάσταση της υγείας του θύματος. Στην έννοια των νοσηλείων υπάγονται οι δαπάνες που αφορούν τα έξοδα μεταφοράς από το τόπο του ατυχήματος, οι δαπάνες για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (αγορά φαρμάκων, αμοιβές ιατρών, ακτινογραφίες), δαπάνη για αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμου, για διαμονή στο νοσοκομείο, δαπάνη για φυσικοθεραπεία και λουτροθεραπεία αλλά και για βελτιωμένη διατροφή αναγκαία για τη νοσηλεία.

Κριτήριο για το τι αποτελεί «νοσήλεια», που αποκαθίστανται δυνάμει της ΑΚ 929, αποτελεί η κρίση περί του αν οι δαπάνες αυτές ήταν αναγκαίες για την αποκατάσταση της υγείας του θύματος, ενώ είναι αδιάφορο αν ο παθών έκανε πράγματι τις δαπάνες αυτές.

Εάν οι δαπάνες αυτές πρόκειται να καταβληθούν στο μέλλον το δικαστήριο καθορίζει το ποσόν αυτών αφού λάβει υπ’ όψιν γεγονότα μέλλοντα τα οποία προσδοκούνται κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων.

Έτσι σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια θεωρούνται δαπάνες αποκατάστασης νοσηλείων: Η δαπάνη αγοράς τεχνητών μελών του σώματος (χεριού, ποδιού, ματιού), η αγορά ειδικής αναπηρικής πολυθρόνας ή αναπηρικού αμαξιδίου, η αγορά βακτηριών ή άλλου ορθοπεδικού μηχανήματος, αλλά και η νοσηλεία συγγενικού προσώπου του τραυμαρισθέντα, από τον οποίον αποσπάσαμε μόσχευμα για να μεταμοσχυθεί στη συνέχεια στον ίδιο τον τραυματισθέντα.

Σε περίπτωση που ο τραυματισθείς νοσηλευόμενος κάνει χρήση των παροχών που του προσφέρει ο ασφαλιστικός του φορέας, έχει δικαίωμα να ζητήσει τα έξοδα της ως άνω κατηγορίας σε νοσοκομείο, όταν αυτό δικαιολογείται από τη σοβαρότητα της κατάστασης του ή την ανάγκη θεραπείας του. Όμως προκειμένου περί ιατρών εργαζομένων στο ΕΣΥ, δεν υπάρχει υποχρέωση του τραυματισθέντα σε καταβολή νοσηλείων.

Στη περίπτωση αυτή όπου ο τραυματισθείς καταβάλει ιδία πρωτοβουλία κάποιο ποσόν σε γιατρό, δεν δικαιούται να ζητήσει αυτό δυνάμει της διάταξης του Άρθρου 929 ΑΚ. Αν για την αποκατάσταση της βλάβης που υπέστη το θύμα, απαιτείται η μετάβαση του στο εξωτερικό, ο τραυματισθείς έχει δικαίωμα να απαιτήσει και αυτά, δηλαδή την αμοιβή ιατρών και νοσοκομείου, τα εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής.

Γενικά μπορεί να λεχθεί ότι ο τραυματισθείς έχει δικαίωμα να αξιώσει κάθε δαπάνη είναι αναγκαία για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του.

Τέλος έχει δικαίωμα να αξιώσει και τα νοσήλεια τυχόν μέλλουσας εγχείρησης, αφού προϋπόθεση για την άσκηση της αξιώσεως είναι η πρόθεση του παθόντα να υποβληθεί σε τέτοια ενχείρηση, χωρίς να είναι απαραίτητο να έχει εκτελεστεί αυτή.

Δικαιούχος Αξίωσης νοσηλείων - Επελθούσα ζημία - Μελλοντικές στερήσεις

Μάθετε περισσότερα...