Μαστοράκη Μαρία Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω Εργατολόγος - Αστικολόγος
 
 
 
 

Τροχαία ατυχήματα

 
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 του Ν. ΓπΝ/1911, η αγωγή αποζημιώσεως για τη ζημία που προκλήθηκε σε τρίτο από τη λειτουργία του αυτοκινήτου, παραγράφεται σε δύο έτη.
Στη περίπτωση κατά την οποίαν η συμπεριφορά του υπαιτίου του ατυχήματος έχει τα χαρακτηριστικά της αδικοπραξίας ο χρόνος της παραγραφής είναι η πενταετία του άρθρου 937 ΑΚ και όχι η διετία. Έτσι η εισβολή λόγου χάρη του οδηγού στο αντίθετο ρεύμα πορείας λόγω της αυξημένης ταχύτητας του και η πρόκληση μετωπικής θανατηφόρας σύγκρουσης, ανεξάρτητα από το αν γεννά ευθύνη κατά το Ν. ΓπΝ/1911, συνιστά βεβαίως υπαίτια και παράνομη πράξη κατά το άρθρο 914 Α.Κ., οπότε οι αξιώσεις που θεμελιώνονται στη συγκεκριμένη διάταξη υπόκεινται στη 5ετή παραγραφή, η οποία βεβαίως δεν ξεκινά από την ημέρα του ατυχήματος αλλά από τη γνώση της ζημίας και του υποχρέου προς αποζημίωση. Από την ως άνω υπαίτια και παράνομη συμπεριφορά υπάρχει πλήθος άλλων περιστατικών που κείνται εκτός του ρυθμιστικού πεδίου του άρθρου 914 Α.Κ. και είναι περιστατικά τα οποία χαρακτηρίζονται ως «τυχηρά». Εάν επομένως η είσοδος του οδηγού του αυτοκινήτου που κινείται με κανονική ταχύτητα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας προκλήθηκε διότι ο οδηγός λ.χ. δέχτηκε τσίμπημα από σφίγγα, που αιφνιδιαστικά εισέβαλε στο αυτοκίνητο, τότε το αποτέλεσμα θα γεννήσει ευθύνη για τον οδηγό όχι κατά τις διατάξεις περί αδικοπρακτικής ευθύνης αλλά κατά τις διατάξεις του Ν. ΓπΝ/1911, αφού η συμπεριφορά του οδηγού δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του. Έτσι ενώ κάθε άδικη και παράνομη πράξη σύμφωνα με το Άρθρο 914 ΑΚ κατά τη οδήγηση οχήματος συνιστά παράβαση κατά τις διατάξεις του Ν. ΓπΝ/1911, ενώ δεν μπορεί να συμβαίνει πάντα και το αντίθετο.
Η διετής παραγραφή θα ισχύσει και για τον ιδιοκτήτη που δεν ήταν οδηγός. Εάν όμως η παράνομη συμπεριφορά χαρακτηριστεί αδικοπραξία και ο ιδιοκτήτης θεωρηθεί ότι παρέστησε τον οδηγό στην οδήγηση του οχήματος κατ’ ΑΚ 922 ΑΚ, τότε και οι κατά του τελευταίου αξιώσεις θα υπαχθούν στη πενταετή παραγραφή του Άρθρου 937 Α.Κ. Το ίδιο ισχύει και για την ιδιοκτήτρια εταιρεία του ζημιώσαντος αυτοκινήτου, η οποία ως προστήσασα τον οδηγό ευθύνεται κατά τις διατάξεις περί προστήσεως και ως εκ τούτου οι έναντι αυτής αξιώσεις δεν υπόκεινται στη διετή παραγραφή αλλά στην πενταετή κατ’ άρθρο 937 Α.Κ.

Έναρξη της Παραγραφής

Η προθεσμία της παραγραφής για μεν την αδικοπραξία άρχεται από τότε που το θύμα έλαβε γνώσιν της ζημίας και του υποχρέου προς αποζημίωση και εν πάσει περιπτώσει για την αδικοπραξία ισχύει η εικοσαετής παραγραφή. Στη περίπτωση της διετούς παραγραφής, αυτή αρχίζει από της επομένης του ατυχήματος και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του δευτέρου έτους από αυτό. Στη περίπτωση όπου η αδικοπραξία είναι και ποινικώς κολάσιμη πράξη, όπως είναι η ανθρωποκτονία από αμέλεια, και εφόσον έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, ισχύει η μακρότερη παραγραφή του ατυχήματος ήτοι αυτή είναι η οκταετής επί πλημμελημάτων.
Η άσκηση της αγωγής διακόπτει τη παραγραφή. Η διεκδίκηση μέρους μόνο της αξίωσης διακόπτει τη παραγραφή μόνον όσον αφορά το μέρος αυτό.

Έναρξη νέας παραγραφής. Η πενταετής παραγραφή γεννάται για όλη τη ζημία παρούσα και μέλλουσα «εάν αυτή είναι προβλεπτή κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων». Εάν όμως μεταγενέστερα «γεννήθηκαν ή έγιναν αντιληπτές επιζήμιες συνέπειες, οι οποίες προηγουμένως ήταν απρόβλεπτες και απροσδόκητες», γι’ αυτές αρχίζει νέα αυτοτελής παραγραφή.

Η παραγραφή της αξίωσης του τρίτου – ζημιωθέντος κατά του ασφαλιστή.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 489/1976 η από την ασφαλιστική σύμβαση ιδιαίτερη αξίωση του ζημιωθέντος προσώπου κατά του ασφαλιστή ή του επικουρικού κεφαλαίου, παραγράφεται μετά πάροδο δύο ετών από την ημέρα του ατυχήματος. Αρχίζει δε από την επομένη του ατυχήματος εκτός των περιπτώσεων ζημιών των οποίων δεν ήταν δυνατή η πρόβλεψη. Στη περίπτωση που ο ζημιώσας ασφαλισμένος βαρύνεται με αδικοπρακτική ευθύνη η εκ μέρους του παθόντα άσκηση της αγωγής κατά του ασφαλιστή δημιουργεί σύμβαση σωρευτικής αναδοχής, η οποία ιδρύει, σύμφωνα με τα άρθρα 361 και 477 ΑΚ, άμεση ευθύνη του αναδεχόμενου απέναντι στο πρόσωπο που ζημιώθηκε. Έτσι η ευθύνη του ασφαλιστή έναντι του τρίτου ζημιωθέντα , δεν είναι πλέον διετής αλλά πενταετής και εφόσον βέβαια ο ζημιώσας ασφαλισμένος βαρύνεται με αδικοπρακτική ευθύνη.

Η παραγραφή της αξίωσης του ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή.

Κατά το άρθρο 10 του Ασφ. Ν. 2496/1997 οι αξιώσεις που πηγάζουν από την ασφαλιστική σύμβαση παραγράφονται στις ασφαλίσεις ζημιών μετά τέσσερα έτη και στις ασφαλίσεις προσώπων μετά πέντε έτη, από το τέλος του έτους μέσα στο οποίον γεννήθηκαν.

Πλαγιαστική Αγωγή. Σε περίπτωση που έχει παρέλθει διετία από του ατυχήματος όχι όμως και πενταετία, ο ζημιωθείς τρίτος δικαιούται να ασκήσει πλαγιαστική αγωγή κατά του ασφαλιστή. Το δικόγραφο της πλαγιαστικής αγωγής στο οποίον συνήθως σωρεύεται και ευθεία αγωγή, επιδίδεται πρώτα στον ασφαλισμένο και στη συνέχεια στον ασφαλιστή, έτσι ώστε αφενός επέρχεται η ασφαλιστική περίπτωση και γεννιέται αξίωση απελευθερώσεως του ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή και αφετέρου συντρέχουν με αυτόν τον τρόπο οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 72 Κ.Πολ.Δ., οπότε η σχετική πλαγιαστική αγωγή είναι παραδεκτή.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΛΟΓΩ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Στην έννοια των νοσηλείων υπάγονται οι δαπάνες που αφορούν τα έξοδα μεταφοράς από το τόπο του ατυχήματος, οι δαπάνες για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (αγορά φαρμάκων, αμοιβές ιατρών, ακτινογραφίες), δαπάνη για αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμου, για διαμονή στο νοσοκομείο, δαπάνη για φυσικοθεραπεία και λουτροθεραπεία αλλά και για βελτιωμένη διατροφή αναγκαία για τη νοσηλεία.

Μάθετε περισσότερα...