Μαστοράκη Μαρία Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω Εργατολόγος - Αστικολόγος
 
 
 
 

Αδικαιολόγητος πλουτισμός

 
Αν κάποιος γίνει πλουσιότερος χωρίς νόμιμη αιτία από την περιουσία ή με ζημία άλλου, έχει υποχρέωση να αποδώσει την ωφέλεια άρ.904 ΑΚ.

Στοιχεία της αγωγής αδικαιολόγητου πλουτισμού

Για να είναι ορισμένη η αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού απαραίτητα στοιχεία είναι
  • ο πλουτισμός του υπόχρεου ΑΠ 1316/2011άρ.904 ΑΚ, και
  • η επέλευση του πλουτισμού από την περιουσία ή με ζημία του άλλου ΑΠ 1316/2011άρ.904 ΑΚ, και
  • αιτιώδης συνάφεια μεταξύ πλουτισμού και ζημίας ΑΠ 1316/2011άρ.904 ΑΚ, και
  • έλλειψη νόμιμης αιτίας πλουτισμού ΑΠ 1316/2011άρ.904 ΑΚ.
Αν η αγωγή έχει ως κύρια βάση της τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, και ο αδικαιολόγητος πλουτισμός προήλθε από σύμβαση που ήταν ή κατέστη ανίσχυρη ή ακυρώσιμη, ή της οποίας τα δικαιοπρακτικά αποτελέσματα ανατράπηκαν από οποιοδήποτε λόγο, απαραίτητα στοιχεία της αγωγής αποτελούν και
  • τα περιστατικά που συνεπάγονται το ανίσχυρο ή την ανατροπή της σύμβασης ΑΠ 1596/2014 σκέψ.6άρ.216 ΚΠολΔ.